Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Met “A green Apple a day” wordt steeds bedoeld: mevrouw A. J. Aarts, handelend onder de naam “A green Apple a day.” A green Apple a day is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Gooi-,Eem en Flevoland onder nummer 32169228 en levert diensten op het gebied van coaching en trainingen. Mevrouw A.J. Aarts is de enige beslissingsbevoegde functionaris van A green Apple a day. Eventuele door derden, namens A green Apple a day, gemaakte afspraken, binden A green Apple a day niet. A green Apple a day verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden, die dan in teamverband aan een project samenwerken. A green Apple a day kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is. Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan A green Apple a day heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s). De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met A green Apple a day zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door A green Apple a day. De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie A green Apple a day haar diensten verleent. De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet dezelfde zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met A green Apple a day. A green Apple a day behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Artikel 3: Offertes en opdrachtverlening

Offertes van A green Apple a day zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan A green Apple a day is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt A green Apple a day zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door A green Apple a day te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van de offerte die is uitgebracht door A green Apple a day. Daarmee wordt de offerte tevens de opdrachtbevestiging. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door A green Apple a day uitgebrachte offerte laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan A green Apple a day, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door A green Apple a day een aanvang is gemaakt.

Artikel 4: Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal A green Apple a day de noodzakelijke Algemene voorwaarden A green Apple a day, Laapeerseweg 8, 3831 SB Leusden, 06-12040148, KvK 32169228 aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5: Inspanningsverplichting

A green Apple a day zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting ; dat wil zeggen dat A green Apple a day niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door het A green Apple a day gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door A green Apple a day uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door A green Apple a day. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan A green Apple a day verschuldigd. Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van A green Apple a day, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die het A green Apple a day nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als A green Apple a day daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan A green Apple a day op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van A green Apple a day.

Artikel 8: Tarieven, kosten en prijzen

De hoogte van de door de opdrachtgever aan A green Apple a day verschuldigde vergoeding wordt, hetzij voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht tussen partijen, bindend vastgesteld, hetzij afhankelijk gesteld van het aantal door de werknemers van A green Apple a day aan de opdracht te besteden uren, waarbij A green Apple a day per maand zal factureren op basis van nacalculatie. Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende offerte en / of aanvang van de werkzaamheden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever alsdan de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zal zijn. Tenzij in de offerte of de factuur uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling plaats te vinden in euro’s. Eventuele bezwaren tegen de inhoud van de betreffende factuur dienen binnen 14 dagen na Algemene voorwaarden A green Apple a day, Laapeerseweg 8, 3831 SB Leusden, 06-12040148, KvK 32169228 factuurdatum door opdrachtgever schriftelijk aan A green Apple a day kenbaar te worden gemaakt. A green Apple a day behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens van overheidswege opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van A green Apple a day en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door A green Apple a day steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van A green Apple a day kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan A green Apple a day over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door A green Apple a day worden opgeschort, dit zonder dat A green Apple a day dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is A green Apple a day in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan A green Apple a day of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen , dan komen alle in verband daarmee door A green Apple a day te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van A green Apple a day, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Trainingen: annuleren van gereserveerde uren binnen 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit: 100% van de kosten van de geannuleerde uren. Coaching: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Artikel 11: Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zoveel mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Algemene voorwaarden A green Apple a day, Laapeerseweg 8, 3831 SB Leusden, 06-12040148, KvK 32169228 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft A green Apple a day desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. A green Apple a day mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. A green Apple a day houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

A green Apple a day en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens A green Apple a day geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is A green Apple a day nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op A green Apple a day rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. ( zie tevens artikel 6)

Artikel 14: Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door A green Apple a day voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van A green Apple a day. Datzelfde geldt ook voor de door A green Apple a day uit te brengen (tussen en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van A green Apple a day, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15: Geheimhouding

A green Apple a day is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Artikel 16. Bijzondere bepalingen A green Apple a day behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training of dienst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan A green Apple a day. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse
rechter.